منوآل تراپی

درمان با دست  که منوآل تراپی نامیده میشود از دیگر گزینه های اصلی درمان در فیزیوتراپی ورزشی است. چسبندگی ها و سفتی های بافتی با استفاده از روشهای ویژه درمان دستی همچون فاشیا ریلیز، موبیلیزاسیون، فریکشن و… بخوبی درمان میشوند. فریکشن را بیشتر برای مشکلات تاندونی و لیگامانی استفاده میکنیم، البته در ورزشکاری که بدلیل وسعت آسیب تحت عمل جراحی قرار گرفته نیز کاربرد دارد. موبیلیزاسیون را برای مشکلات مفاصل ورزشکار استفاده میکنیم. فاشیا ریلیز بر روی بالک عضلات و غلاف پوشاننده آنها اثرات درمانی خوبی دارد.

Comments

comments