داری نیدلینگ فیزیوتراپی
طب سوزنی درای نیدلینگ 4

مدالیته های درمانی

طب سوزنی درای نیدلینگ

مدالیته های درمانی

طب سوزنی درای نیدلینگ یکی از

مشاهده نمونه کار
کامپرشن تراپی
وازوترین تراپی 16

مدالیته های درمانی

وازوترین تراپی

مدالیته های درمانی

وازوترین یکی از روشهای درمانی مناسب

مشاهده نمونه کار
اولتراسوند تراپی
اولتراسوند تراپی 7

مدالیته های درمانی

اولتراسوند تراپی

مدالیته های درمانی

اولتراسوند تراپی یکی از روشهای درمانی

مشاهده نمونه کار
لیزر درمانی با لیزر پرتوان
لیزر درمانی با لیزر پرتوان 6

مدالیته های درمانی

لیزر درمانی با لیزر پرتوان

مدالیته های درمانی

امواج پر قدرت لیزر پرتوان، اصلی

مشاهده نمونه کار
منوآل تراپی
درمان با دست

مدالیته های درمانی

درمان با دست  که منوآل تراپی نامیده

مشاهده نمونه کار
حرکات اصلاحی با ورزش
حرکات اصلاحی

مدالیته های درمانی

حرکات اصلاحی به معنای تغییر راستای

مشاهده نمونه کار